o-1g Lightning

O-1G Bird Dog

Randy Malmstrom Photo

Return to the o-1g Lightning Photo Walk Around