Hasegawa 07420 1/48 Ki-61-I Tei Type 3 Hien (Tony) Kit First Look Image 02

Return to the Hasegawa 07420 1/48 Ki-61-I Tei Type 3 Hien (Tony) Kit First Look